> AHC
top  >  Editorial board

 


EDITOR-IN-CHIEF

Takehiko KOJI
Department of Histology and Cell Biology, Nagasaki University Graduate School of
Biomedical Sciences
1–12–4 Sakamoto, Nagasaki 852–8523, Japan
Phone: +81–95–819–7025
FAX: +81–95–819–7028
E-mail: tkoji @ nagasaki-u.ac.jp
 
 

ASSOCIATE EDITORS

Shoichi ISEKI
Department of Histology and Embryology, Graduate School of Medical Science,
Kanazawa University
13–1 Takara-machi, Kanazawa 920–8640, Japan
Phone: +81–76–265–2150
FAX: +81–76–234–4220
E-mail: siseki @ med.kanazawa-u.ac.jp
 
Jun NAKAYAMA
Department of Molecular Pathology, Shinshu University Graduate School of Medicine
3-1-1 Asahi, Matsumoto 390-8621, Japan
Phone: +81-263-37-3394
FAX: +81-263-37-2581
E-mail: jnaka @ shinshu-u.ac.jp
 
Norimichi NEMOTO
Department of Pathology, Nihon University School of Medicine
30–1 Oyaguchikami-machi, Itabashi-ku, Tokyo 173–8610, Japan
Phone: +81–3–3972–8111 E:2256
FAX: +81–3–3972–8163
E-mail: nemoto.norimichi @ nihon-u.ac.jp
 
 

EDITORIAL BOARD (JAPAN)

 
Yoshihiro AKIMOTO
Kyorin Univ.
 
Daisuke AOKI
Keio Univ.
 
Toyoshi FUJIMOTO
Nagoya Univ.
 
Shinji FUSHIKI
Kyoto Pref. Univ. Med.
 
Tetsuya GOTO
Kyushu Dent. College
 
Tatsuji HANEJI
Tokushima Univ.
 
Yoshitaka HISHIKAWA
Miyazaki Univ.
 
Kazunori ISHIMURA
Tokushima Univ.
 
Takaaki ITO
Kumamoto Univ.
 
Johbu ITOH
Tokai Univ.
 
Shingo KAMOSHIDA
Kobe Univ.
 
Ryohei KATOH
Yamanashi Univ.
 
Hayato KAWAKAMI
Kyorin Univ.
 
Mitsuhiro KAWATA
Kyoto Pref. Univ. Med.
 
Takashi KITAOKA
Nagasaki Univ.
 
Sohei KITAZAWA
Ehime Univ.
 
Akira MATSUNO
Teikyo Univ.
 
Shinichi MURATA
Wakayama Med. Univ.
 
Hitoshi NAGATSUKA
Okayama Univ.
 
Mayumi NISHI
Nara Med. Univ.
 
Shinichi OHNO
Yamanashi Univ.
 
Yoshinori OTSUKI
Osaka Med. College
 
R. Yoshiyuki OSAMURA
International Univ. of Health and Welfare
 
Hitoshi OZAWA
Nippon Med. School
 
Naoaki SAITO
Kobe Univ.
 
Hironobu SASANO
Tohoku Univ.
 
Seiji SHIODA
Showa Univ.
 
Rei TAKAHASHI
Doshisya Women’s College
of Liberal Arts
 
Tetsuro TAKAMATSU
Kyoto Pref. Univ. Med.
 
Kuniaki TAKATA
Gunma Univ.
 
Susumu TAKEKOSHI
Tokai Univ.
 
Motohiro TAKEYA
Kumamoto Univ.
 
Toshihiro TAKIZAWA
Nippon Med. School
 
Ikuo TOOYAMA
Shiga Univ. of Med. Science
 
Airo TSUBURA
Kansai Med. Univ.
 
Yutaka TSUTSUMI
Fujita Health Univ.
 
Yasuo UCHIYAMA
Juntendo Univ.
 
Hisao YAMADA
Kansai Med. Univ.
 
Masanori YASUDA
Saitama Med. Univ.
 
 
 
 

EDITORIAL BOARD (OVERSEAS)

 
Moise BENDAYAN
Univ. Montréal
 
Wenqin CAI
3rd Military Med. Univ.
 
H. Dariush FAHIMI
Univ. Heidelberg
 
Hans-Joachim GABIUS
Ludwig-Maximillians-Univ. München
 
Edward W. GRESIK
The City Univ. New York
 
Arthur R. HAND
Univ. Connecticut
 
He LI
Huazhong Univ.
 
John F. MORRIS
Univ. Oxford
 
Mohammed S. RAZZAQUE
Harvard Sch.
 
Kevin A. ROTH
Univ. Alabama
 
Jurgen ROTH
Univ. Zurich
 
Rui-An WANG
Fourth Military Med. Univ.
 
Seppo YLA-HERTTUALA
Univ. Kuopio
 
 
 

EDITORIAL OFFICE

The Japan Society of Histochemistry and Cytochemistry
c/o Nakanishi Printing Co., Ltd.,
Shimodachiuri-Ogawa, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8048, Japan.
Tel: +81-75-415-3661 Fax: +81-75-415-3662
E-mail: ahc@nacos.com
URL http://www3.nacos.com/jshc/ahc/